Afbouwkeur encyclopedie

Header over Afbouwkeur.jpg

Kaleilaag. Osmose. Aanbranden. Wapeningsgaas. Er zijn heel veel afbouw specifieke termen. Zoals zoveel beroepsgroepen heeft ook de (af)bouwbranche naast het ‘gewone’ Nederlands nog een eigen woordenschat. Vakbroeders verstaan elkaar doorgaans wel, maar we willen geen ‘bouwbylonische’ spraakverwarring. Daarom een afbouw encyclopedie om een groot (en nog steeds groeiend) aantal vaktermen toe te lichten.

A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  W  -  X  -  Y  -  Z

IFD

IFD staat voor industrieel, flexibel en demontabel bouwen. IFD bouwtechniek is een geïntegreerde benadering van ontwerpen en bouwen. Daarbij wordt rekening gehouden met mogelijke veranderingen in gebouwen, door ze zoveel mogelijk samen te stellen uit industrieel vervaardigde bouwcomponenten. Flexibele gebouwen of woningen sluiten blijvend aan op de wensen van gebruikers en bewoners en kunnen relatief eenvoudig aangepast worden wanneer deze wensen veranderen. 

IJkpeilmerkteken

Af te raden term voor peilmerkteken.

IKB

Afkorting voor Interne Kwaliteitsbewaking

IKOB-BKB

IKOB-BKB is een certificerende instelling. Samenvoeging van IKOB en BKB.

Impregneren

Behandeling van een dragende ondergrond of dekvloer, waarbij een vloeistof wordt aangebracht die in de poriën dringt zonder dat er een filmlaag op het oppervlak wordt gevormd. Hierbij kan het oppervlak soms één of meer eigenschappen worden gegeven die het waterafstotend maakt.

In het ruw zetten

Te onraden term voor berapen.

In het werk vervaardigde dekvloer

Dekvloer van specie die is samengesteld op het werk, of die is geleverd als vooraf vervaardigde droge mortel of als dekvloerspecie.

In Situ

Latijnse benaming voor: ter plaatse, op de bouwplaats.

Indringing

Fysisch proces van het van buiten naar binnen verplaatsen van een vloeistof in een materiaal.

Indrukweerstand

Weerstand van een gietasfalt dekvloer tegen indringing van een loodrecht op het oppervlak uitgeoefende puntlast.

Industrievloer

Afhankelijk van het type industrie (belastbaarheid en gebruik) is er een verscheidenheid aan vloeren. De basis is veelal een cementdekvloer op een constructieve betonvloer. Deze dekvloer kan als eindafwerking worden toegepast, maar dan dienen er vulmiddelen aan worden toegevoegd. Als de toplaag extra sterk moet zijn, kan de zogenaamde Pantserdekvloer worden toegepast.

Inerte stof

Gewoonlijk aggregaat dat als vulstof gebruikt wordt zoals zand, gebroken granulaat. Inert staat voor "zonder wisselwerking", "niet reagerend".

Injecteren

Een poreus materiaal inspuiten met een vloeistof met het doel aan dat materiaal bepaalde eigenschappen te verlenen (bijvoorbeeld vloeistofdichtheid). Tevens toegepast voor het hechtend vullen van gescheurde bouwdelen.

Inkeping

Insnijding, lange smalle uitholling.

Inlegtegel

Plafondtegel zonder sponning, bedoeld om in een raster gelegd te worden.

Inpoederen

Cement(+ vulstoffen) op de mortel uitstrooien (een poederachtige materie uitstrooien). Het inpoederen wordt dikwijls toegepast om een betere hechting tussen de mortel en de daarop "nat in nat" aan te brengen vloer te verkrijgen.

Insnijden

Een snede maken tussen twee elkaar rakende vlakken met het doel scheurvorming ter plaatse te voorkomen.

Instrooien

Handeling waarbij hard toeslagmateriaal, of een mengsel van cement en hard toeslagmateriaal of ander materiaal op het oppervlak van een verse dekvloer wordt uitgestrooid en aansluitend wordt gespaand.

Inwalsen

Het verdichten van een specielaag door middel van een wals.

Inwassen

Voorbereidende handeling ter vergroting van de hechting. Bij vloeren bijvoorbeeld, inborstelen van een cementpap in de draagvloer voordat de dekvloer "nat in nat" wordt aangebracht (in sommige streken ook "inkleien" genoemd). Zie ook aanbranden.

Inwendige condensatie

De overgang van waterdamp in water in het inwendige van een materiaal of constructie.

Ionisch

Een variant van de Griekse classistische bouwstijl afkomstig van de Ionische eilanden. Het meest eigene kenmerk van deze variant is de versiering van de kapitelen met twee grote voluten aan iedere zijde.

ISO

Afkorting voor International Standardization Organisation. Wereldwijd normalisatieinstituut.

ISO 9223 (corrosiviteit)

Het normblad ISO 9223 geeft aan de classificatie voor corrosiviteit in een agressief milieu.

Isocyanaat

Component van polyurethaan.

Isolatie

Het beschermen tegen geleiding van geluid en/of warmte.

Isolatie Index

De waarde waarmee het isolatieniveau wordt aangeduid.

Isolatiemateriaal

Materiaal dat in een bouwsysteem wordt aangebracht om de akoestische en/of de thermische isolatie te verbeteren.

Isolerende Laag

Zie onderlaag.

A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  W  -  X  -  Y  -  Z