Overzicht van Nederlandse normen en richtlijnen voor vloeren en terrazzo

01 sep 2014 | door: nexwork | onderwerpen: Bestek en regelgeving, Terrazzo, Vloeren

Overzicht van Nederlandse normen en richtlijnen voor vloeren en terrazzo
Voor het aanbrengen en verwerken van vloeren en terrazzo is een flinke lijst met normen en CUR-aanbevelingen ontwikkeld. We bieden een overzicht van de vrije Nederlandse vertaling, hier en daar is ingekort.

NEN 1042:2001
(Eerdere versies zijn verschenen in 1958 en 1966)
In het werk vervaardigde vloeren - Kwaliteit en uitvoering van cementgebonden terrazzovloeren.

Omschrijving: Geeft classificaties, materiaaleisen en beproevingsmethoden voor in het werk vervaardigd terrazzo. Tevens legt de norm de termen en definities vast en geeft randvoorwaarden en regels voor de uitvoering van terrazzowerken.

N 1396:1955 nl
(Eerdere versie is verschenen in 1953)
Magnesietvloeren - Dikten, vervaardiging en keuringseisen

Omschrijving: Deze norm behandelt dikten, vervaardiging en keuringseisen van magnesietvloeren.

NEN 1775:1991
Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren.

Omschrijving: Deze norm geeft de experimentele methoden ter bepaling van de bijdrage tot de brandvoortplanting van vloeren. De norm is bedoeld te worden toegepast op bouwmateriaal (combinaties), waaruit de bovenzijde van vloeren zijn samengesteld, inclusief een eventuele afwerklaag en/of vloerbedekking.

NEN 1775:1991/A1:1997
Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren

Omschrijving: In dit wijzigingsblad voor NEN 1775 is het 2e correctieblad van maart 1992 opgenomen. Dit wijzigingsblad heeft tot doel de aansluiting van NEN 1775 op het

Bouwbesluit te optimaliseren. Daartoe zijn enkele aanpassingen opgenomen die het aanwijzen van specifieke onderdelen van deze norm vereenvoudigen. Om sneller inzicht te bieden in de noodzaak om bij gebruik van deze norm ook (delen van) andere normen te hanteren, is in combinatie met een toevoeging van een paragraaf "Normatieve verwijzingen" in het hoofdstuk "Onderwerp en toepassingsgebied" een bijlage toegevoegd waarin meer in detail de relatie is gelegd tussen gebruik van (delen van) de norm en de daarbij benodigde andere normen. Deze bijlage is in het bijzonder van belang bij toepassing van de norm via het Bouwbesluit en zal in samenhang met de Regelingen Bouwbesluit regelmatig worden geactualiseerd, zodat ondubbelzinnig vastligt naar welke (delen van) normen het Bouwbesluit verwijst. Actualiseren zal plaatsvinden door publicatie van wijzigingsbladen met daarin een complete nieuwe versie van de bijlage.

NEN-EN 1969:2000
Sportvloeren en sportvelden - Bepaling van de dikte van kunststof sportvloeren

Omschrijving: Beschrijft twee methodes voor het zowel ter plaatse als in het laboratorium testen van de dikte van kunststof sportvloeren.

NEN 2741:1982
Kwaliteit en uitvoering van cementgebonden dekvloeren

Omschrijving: Deze norm geeft terminologie, classificatie, kwaliteitseisen, regels voor de uitvoering en regels voor de kwaliteitsbeoordeling van met cementgebonden dekvloeren, vervaardigd van cement, nagenoeg niet poreuze toeslagmaterialen, water en eventueel hulpstoffen, die in principe hecht zijn verbonden aan een steenachtige draagvloer.

NEN 2741:2001 nl
In het werk vervaardigde vloeren - Kwaliteit en uitvoering van cementgebonden dekvloeren

Omschrijving: Geeft eisen voor de beoordeling en classificatie van traditioneel gestreken cementdekvloeren die tenminste 25 mm dik zijn en die nagenoeg geheel hechtend zijn verbonden aan een onderliggende draagvloer. Voor cementdekvloeren waarin een vloerverwarmingssysteem is opgenomen, gelden aanvullende eisen die niet in deze norm zijn opgenomen. Om een toepassingsgerichte norm te krijgen, beschrijft deze norm, voor zover mogelijk, de randvoorwaarden die van belang kunnen zijn bij de uitvoering van een traditioneel gestreken cementdekvloer. In dat verband geeft deze norm ook de definities, eisen en beproevingsmethoden die betrekking hebben op de toe te passen dekvloerspecie. Deze norm is bedoeld te worden toegepast bij cementgebonden dekvloeren in woningen, utiliteitsgebouwen en/of industriële gebouwen, en bij cementgebonden dekvloeren die aan het buitenklimaat worden blootgesteld. De norm is niet van toepassing op dekvloeren die een constructieve functie moeten vervullen.

NEN 2741:2001/A1:2008 nl
In het werk vervaardigde vloeren - Kwaliteit en uitvoering van cementgebonden dekvloeren

Omschrijving: Dit wijzigingsblad heeft tot doel het harmoniseren van de nieuwe aanduiding Cw in de regelgeving voor dekvloeren alsook de introductie van de 'BRE-screed test'. Verder is nu omschreven dat als hechting wordt gewenst dit expliciet moet worden overeengekomen.

NEN 2742:2007 nl 
In het werk vervaardigde vloeren - Zwevende dekvloeren - Terminologie, uitvoering en kwaliteitsbeoordeling

Omschrijving: Deze norm geeft eisen en regels voor het bepalen van de dekvloerdikte in relatie tot de buigtreksterkte van de dekvloermortel. In beperkte mate wordt ingegaan op de uitvoering van een zwevende dekvloer. De norm behandelt niet het akoestisch of thermisch ontwerpen van een dekvloer of vloerconstructie op gebouwniveau. Wel is opgenomen dat moet worden getoetst of met de gekozen combinatie van dekvloer en isolatie een systeem op productniveau is verkregen met bepaalde akoestische en thermische kwaliteiten. Uitgangspunt voor deze norm zijn dekvloeren op basis van cement en calciumsulfaat. Voor zover de tabellen in deze norm worden gebruikt, zijn deze alleen van toepassing indien de gebruiksbelasting hiermee overeenstemt. In deze norm zijn alleen eisen opgenomen voor vloerverwarming in de vorm van ronde, watervoerende buizen die zijn opgenomen in de dekvloer.

NEN 2743:1995 en
Oppervlak monolithisch afgewerkte betonvloeren. Uitvoering en kwaliteitsbeoordeling.

Omschrijving: Deze norm is een nadere uitwerking van de destijds door het Bedrijfschap Stucadoors, Terrazzowerkers en Steengaasstellers STS gehanteerde “Normatieve regels voor monolithisch afgewerkte vloeren”.

NEN 2743:2003 nl
In het werk vervaardigde vloeren - Kwaliteit en uitvoering van monolithisch afgewerkte betonvloeren en –verhardingen.

Omschrijving: Deze norm geeft termen, definities, classificaties, randvoorwaarden, eisen en regels voor het afwerken en de kwaliteitsbeoordeling van het oppervlak van monolithisch afgewerkte betonvloeren en verhardingen.

NEN 2747:2001 nl
Classificatie en meting van de vlakheid en evenwijdigheid van vloeroppervlakken.

Omschrijving: Definieert de vlakheid en evenwijdigheid van vloeroppervlakken, geeft hiervoor een indeling op basis van maximaal toelaatbare hoogteverschillen en beschrijft een methode voor het beoordelen van de vlakheid en evenwijdigheid. De norm is bedoeld om te worden toegepast bij alle dragende ondergronden, systeemvloeren en dekvloeren. De vlakheidscriteria zijn van toepassing op alle lagen van een willekeurig vloersysteem, met uitzondering van een naderhand aangebrachte vaste of losliggende vloerbedekking (zoals parket, laminaat, of vloertapijt).

NEN 2872:1989 nl
Beproeving van steenachtige materialen - Bepaling van de vorstbestandheid - Eenzijdige bevriezing in zoetwatermilieu

Omschrijving: Deze norm beschrijft een methode voor het bepalen van de vorstbestandheid van steenachtige bouwmaterialen in een zoetwatermilieu.

NEN 2873:1982/A1:1999 nl
Beproeving van steenachtige materialen - Stroefheidsmeter volgens Leroux en bepaling van de stroefheid van oppervlakken

Omschrijving: Deze norm behandelt de constructie en werking van de stroefheidsmeter volgens Leroux en de daarmee uit te voeren bepaling van de stroefheid van oppervlakken van steenachtige materialen.

NEN 2874:1982 nl
Beproeving van steenachtige materialen - Slijttoestel volgens Amsler en bepaling van de slijtweerstand.

Omschrijving: Deze norm behandelt de constructie en werking van het slijttoetsel volgens Amsler en de daarmee uit te voeren slijtproef. De norm is van toepassing op de bepaling van de slijtvastheid van steenachtige materialen, met uitzondering van keramische tegels; zie daarvoor NEN-EN 102 en NEN-EN 154.

NEN 2875:1988 nl
Beproeving van steenachtige materialen - Zandblaastoestel en bepaling van het massaverlies.

Omschrijving: Deze norm behandelt de constructie en werking van het zandblaastoestel en de daarmee uit te voeren zandblaasproef voor de bepaling van het massaverlies bij de beproeving van steenachtige materialen.

NEN 2892
Vlakheid en evenwijdigheid van bouwdeeloppervlakken - Berekeningsmethode voor maximaal toelaatbare maatafwijkingen, meting en toetsing.

Omschrijving: Deze norm geeft definities, berekeningmethode voor de maximaal toelaatbare maatafwijkingen en de regels voor de meting en toetsing van de vlakheid en evenwijdigheid van het oppervlak van bouwdelen op het gebied van de utiliteits- en woningbouw. De norm is geldig voor niet gekromde streefoppervlakken of voor streefoppervlakken met bekende en ten opzichte van de afmetingen van het oppervlak geringe krommingen zoals toog. De norm voldoet aan NEN 2881. De berekeningsmethode is gebaseerd op een functie waarmee de toelaatbare maatafwijkingen van de verschillende verschijningsvormen van vlakheid, te weten: kromming, scheluwte, ruwheid en de uit onvlakheid voortkomende evenwijdigheid, op een niet-strijdige wijze worden vastgelegd. De norm geeft dus niet de waarden van de toelaatbare maatafwijkingen. De waarden van de toelaatbare afwijkingen zullen in 

NEN-EN 12706:1999 en
Lijmen - Beproevingsmethoden voor hydraulisch verhardende vloer en/of egalisatiemengsels - Bepaling van de vloeieigenschappen.

Omschrijving: Beschrijft een beproevingsmethode om de vloeikenmerken te beoordelen van hydraulisch verhardend vloer en/of egalisatiemengsels. Hydraulisch verhardende vloer en/of egalisatiemengsels worden "verhardend en/of egalisatiemengsel" genoemd wanneer zij volgens de instructies van de fabrikant zijn gemengd met water en/of mengvloeistof.

NEN-EN 12825:2001 en
Verhoogde vloeren.

Omschrijving: Beschrijft de kenmerken en de prestatie-eisen van verhoogde vloeren die met name bedoeld zijn voor de inrichting van gebouwen en die services optimale toegang bieden tot de ruimte. De norm is van toepassing op de modulaire, fabrieksmatig geproduceerde vloerelementen die bestaan uit panelen en fundamenten, en de norm definieert. 

NEN-EN 13213:2001 en
Holle vloeren.

Omschrijving: Beschrijft de prestatie-eisen en de beproevingsmethoden voor holle vloeren die in gebouwen worden toegepast. De norm bevat informatie over de conformiteitsevaluatie voor het product. Holle vloeren bestaan uit een dragende laag die wordt ondersteund door speciale onderbouwtypen, anders dan beschreven in prEN 12825:1997, om een ruimte te creëren tussen de dragende laag en de basisvloer. Deze ruimte kan worden gebruikt voor telecommunicatie toepassingen, voedingskabels, vloerverwarming, airconditioning, enzovoort.

NEN-EN 13318:2000 en;fr;de
Vloermortel en dekvloeren – Definities.

Omschrijving: Definieert termen die worden gebruikt in de productie en toepassing van vloermortel en dekvloeren.

NEN-EN 13408:2002 en
Beproevingsmethoden voor hydraulisch uithardende vloeregalisatiemiddelen - Bepaling van de hechtsterkte.

Omschrijving: Beschrijft een beproevingsmethode voor het bepalen van de hechtsterkte van een hydraulisch uithardend vloeregalisatiemiddel, op een standaard ondergrond.

NEN-EN 13409:2002 en
Beproevingsmethoden voor hydraulisch uithardende vloer- egalisatiemengsels - Bepaling van de hardingstijd.

Omschrijving: Beschrijft hoe de hardingstijd wordt bepaald van een hydraulisch uithardend vloeregalisatiemiddel, nadat het is gemengd.

NEN-EN 13454-2:2004+A1:2007 en
Bindmiddelen, samengestelde bindmiddelen en fabrieksmatig vervaardigde mengsels voor dekvloeren van calciumsulfaat - Deel 2: Beproevingsmethoden.

Omschrijving: Beschrijft de beproevingsmethoden voor (samengestelde) bindmiddelen voor dekvloeren van calciumsulfaat, zoals omschreven in prEN 13454-1. fabrieksmatig vervaardigde mengsels voor dekvloeren van calciumsulfaat, zoals omschreven in EN 13813.

NEN-EN 13813:2002 en
Dekvloermortel en dekvloeren - Dekvloermortels - Eigenschappen en eisen.

Omschrijving: beschrijft de eisen die intern worden gesteld aan vloermortel voor het leggen van vloeren. Ter ondersteuning van de doelstelling om een prestatie gerelateerde norm te bereiken, refereert deze norm voor zover praktisch mogelijk, alleen aan de producteigenschappen en niet aan de fabricagemethode, tenzij dit in de beschrijving van productkarakteristieken niet anders kan.

NEN-EN 13892-1:2002 en
Type: Norm

Beproevingsmethoden voor dekvloermortels - Deel 1: Monsterneming, vervaardiging en conditioneren van proefstukken 1 december 2002.

Omschrijving: Beschrijft een methode voor het nemen van monsters van gemengde vloermortels en het vervaardigen en conditioneren van proefstukken voor testdoeleinden. Heeft betrekking op droge mortels (in zakken of los gestort), op pas gemengde mortels (kant-en-klaar of ter plaatse gemengd) of op producten die verpakt worden geleverd om te worden gemengd. Heeft betrekking op specie of vloermortels van cement, calciumsulfaat, asfalt, magnesiet of kunsthars.

NEN-EN 13892-2:2002 en
Type: Norm
Beproevingsmethoden voor dekvloermortels - Deel 2: Bepaling van de buig- en druksterkte 01 december 2002.

Omschrijving: Beschrijft een beproevingsmethode voor het bepalen van de buig- en druksterkte van proefstukken van cement, calciumsulfaat, asfalt, magnesiet en kunsthars.

NEN-EN 13892-3:2004 en
Type: Norm
Beproevingsmethoden voor drukvloermortels - Deel 3: Bepaling van de slijtweerstand volgens Böhme 01 mei 2004.

Omschrijving: Beschrijft een methode voor het bepalen van de slijtweerstand van proefstukken van cement, met name voor vloermortels met slijtvaste vulstof of optioneel voor andere vloermortels. Deze methode is ook geschikt voor proefstukken die uit vloermortel zijn gesneden. Deze methode is ongeschikt voor kunsthars.

NEN-EN 13892-4:2002 en
Type: Norm
Beproevingsmethoden voor dekvloermortels - Deel 4: Bepaling van de slijtweerstand volgens BCA 01 december 2002.

Omschrijving: Beschrijft een methode voor het bepalen van de slijtweerstand van proefstukken die zijn gemaakt van cement of kunsthars of optioneel voor andere vloermortels. De methode is ook geschikt voor dekvloeren.

NEN-EN 13892-5:2003 en
Type: Norm
Beproevingsmethoden voor dekvloermortels - Deel 5: Bepaling van de slijtweerstand bij rolbelasting van dekvloeren met slijtlaag 01 december 2002.

Omschrijving: Beschrijft een methode om slijtweerstand vast te stellen bij zware rolbelasting op gegoten mortelspecimens van cement of van kunsthars of optioneel bij andere vloermortels die zijn bedoeld als slijtlaag.

NEN-EN 13892-6:2002 en
Type: Norm Beproevingsmethoden voor dekvloermortels - Deel 6: Bepaling van de oppervlaktehardheid01 december 2002.

Omschrijving: Beschrijft een methode voor het bepalen van de oppervlaktehardheid van proefstukken van magnesiet of van cement, calciumsulfaat, magnesia en kunsthars met fijne vulstof van minder dan 4 mm.

NEN-EN 13892-7:2003 en
Type: Norm
Beproevingsmethoden voor dekvloermortels - Deel 7: Bepaling van de slijtweerstand bij rolbelasting van dekvloeren met vloerbedekking.

Omschrijving: Beschrijft een methode om slijtweerstand vast te stellen bij rolbelasting op gegoten mortelspecimens van cement, calciumsulfaat, asfalt, magnesiet en kunsthars met een deklaag.

NEN-EN 13892-8:2002 en
Type: Norm
Beproevingsmethoden voor dekvloermortels - Deel 8: Bepaling van de hechtsterkte.

Omschrijving: Beschrijft een methode voor het bepalen van de hechtsterkte tussen een vloermortel en een standaard ondergrond voor proefstukken van cement, calciumsulfaat, magnesiet en kunsthars.

NEN-EN-ISO 140-6:1998 en
Akoestiek - Het meten van geluidisolatie in gebouwen en van bouwelementen - Deel 6: Laboratoriummeting van de contactgeluidsisolatie van vloeren.

Omschrijving: Beschrijft een laboratoriummethode voor het met een standaard klopapparaat meten van de contactgeluidsisolatie van vloeren. Deze methode is toepasbaar op kale vloeren en op vloeren met een deklaag. De resultaten kunnen worden gebruikt om de isolatiekenmerken van vloeren te vergelijken om de vloeren op grond hiervan te classificeren.

NEN-EN-ISO 140-7:1998 en
Akoestiek - Het meten van geluidsisolatie in gebouwen en van bouwelementen - Deel 7: Praktijkmeting van de contactgeluidsisolatie van vloeren.

Omschrijving: Beschrijft veldmethoden voor het met behulp van een standaard klopapparaat meten van de kenmerken van contactgeluid isolatie van vloeren in gebouwen. Deze methode is toepasbaar op kale vloeren en op vloeren met een deklaag. De verkregen resultaten kunnen worden gebruikt om de kenmerken van contactgeluid isolatie van vloeren te vergelijken en om de contactgeluidsisolatie van vloeren te vergelijken met de gestelde eisen.

NTA 7909:2003 nl
(Technische afspraak onder ondertekenaars)
Wrijvingseigenschappen van vloeren – Protocol.

Omschrijving: Beschrijft een methode voor het bepalen van de dynamische wrijvingscoëfficiënt van vloerproducten en legt acceptabele grenswaarden van deze coëfficiënt vast. De dynamische wrijvingscoëfficiënt van beloopbare, horizontale oppervlakken is een maat voor de slipgevoeligheid van deze oppervlakken en geeft als zodanig uitsluitsel over de beloopbaarheid en toepasbaarheid van het (vloer)product.

CUR Richtlijnen

CUR 20 (1990)

Bepaling van de hechtsterkte van mortels op beton.

CUR 21 (1990)

Betonreparatie met cementgebonden polymeer gemodificeerde mortels.

CUR 27 (1991)

Betonreparatie met kunsthars gebonden mortels.

CUR 31 (1993)

Nabehandeling en bescherming van beton.

CUR 34 (oude versie 1993)

Gietvloeren met calciumsulfaat als bindmiddel. Zie ook CUR 107

CUR 35

Bepaling van buigtreksterkte, de buigtaaiheid en de equivalente buigtreksterkte van staalvezelbeton.

CUR 43 (oude versie 1996)

Siergrindvloeren met epoxy als bindmiddel. Zie ook CUR 87

CUR 44 (vierde herziene uitgave aanvulling 2008)

Beoordeling vloeistofdichtheid van vloeistofdichte voorzieningen.

CUR 54 (1997)

Betonreparatie met handmatig aangebrachte of gegoten cementgebonden mortels.

CUR 55 (1997)

Betonreparatie met kunsthars gebonden mortels.

CUR 56 (1997)

Injecteren van scheuren in betonconstructies met kunsthars injectievloeistoffen.

CUR 57 (1997)

Betonnen vloeroppervlakken voor ammoniakemissie-arme rundveestallen.

CUR 62

Gietvloeren met calciumsulfaat als bindmiddel.

CUR 64 (1998)

Vloeistofdichte kunsthars gebonden systemen. 3e herziene uitgave. De oude versies zijn vervallen, maar worden wel nog overeengekomen.

CUR 65 (1998)

Ontwerp, aanleg en herstel van vloeistofdichte voorzieningen van beton. 2e druk.

CUR 87 (2002)

Siergrindvloeren met epoxy als bindmiddel. CUR 43 oude versie komt ook nog voor.

CUR 88

Scheurvorming in jong beton.

CUR 90 (2002)

Kunsthars gebonden terrazzovloeren.

CUR 92 (2002)

Vloerverwarming in terrazzovloeren.

CUR 107

Gietvloeren met calciumsulfaat als bindmiddel. Oude versies CUR 34 en CUR 62 komen ook nog voor.

CUR 110

Gietvloeren met cement als bindmiddel.

CUR 111

Staalvezelbeton bedrijfsvloeren op palen – dimensionering en uitvoering.

 Bron: overzicht van Nederlandse normen en richtlijnen voor vloeren en terrazzo